ДГ 154 Сбъдната мечта
Детска градина в град София, кв. Слатина

Общи документи за градината

Прикачени документи

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършваща задължително предучилищно образование
Издаване на дубликат на документ за завършена степен на образование - удостоверение за задължително предучилищно образование
Правилник за дейността на ДГ 154
Етичен кодекс на общността на ДГ154 за 2019г..pdf
Организация на деня
План квалификация на ДГ 154
Годишен план
Стратегия 2016- 2020 г.
Програма за превенция на ранно напускане на образователните институции на ДГ154 за 2019г..pdf
Процедура за превенция на насилието
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие
Праграма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Програмна система на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Седмично меню 13 - 17 януари 2020