ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Общи документи за градината

Прикачени документи

Програмна система 2023/2024 учебна година
Правилник за дейността на ДГ №154 2023/2024 учебна година
Етичен кодекс 2023/2024 учебна година
Годишен план 2023/2024 учебна година
Модел за работа на семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина
Годишен план 2020-2021г.
Правилник за дейността 2020-2021г.
Програмна система на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Праграма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие
Процедура за превенция на насилието
Програма за превенция на ранно напускане на образователните институции на ДГ154 за 2019г..pdf
Стратегия 2016- 2020 г.
Годишен план
План квалификация на ДГ 154
Организация на деня
Етичен кодекс на общността на ДГ154 за 2019г..pdf
Правилник за дейността на ДГ 154
Издаване на дубликат на документ за завършена степен на образование - удостоверение за задължително предучилищно образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършваща задължително предучилищно образование