ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Общи документи за градината

Прикачени документи

Програмна система 2023/2024 учебна година
Правилник за дейността на ДГ №154 2023/2024 учебна година
Етичен кодекс 2023/2024 учебна година
Годишен план 2023/2024 учебна година
Модел за работа на семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина
Годишен план 2020-2021г.
Правилник за дейността 2020-2021г.
Програмна система на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Програма за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата от ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Праграма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи на ДГ 154 "Сбъдната мечта"
План за превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насилие
Процедура за превенция на насилието
Програма за превенция на ранно напускане на образователните институции на ДГ154 за 2019г..pdf
Стратегия 2016- 2020 г.
Годишен план
План квалификация на ДГ 154
Организация на деня
Етичен кодекс на общността на ДГ154 за 2019г..pdf
Издаване на дубликат на документ за завършена степен на образование - удостоверение за задължително предучилищно образование
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършваща задължително предучилищно образование