ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Срокове и графици

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

Актуализирана информация за родители 

на ДГ №154 "Сбъдната мечта"за учебната 2023/2024 г.  

       Адрес: р-н „Слатина“ул. „Слатинска“ № 60

ДГ № 154 "Сбъдната мечта" разполага с материална база, съобразена с потребностите на децата от 3 до 7-годишна възраст. Занималните са просторни и светли, с обособени кътове за игра, обучение, хранене и отдих. Всяка група разполага със сервизни помещения и помещения за следобеден сън на децата. Сградата има на разположение: физкултурен салон и просторен двор. Външните площадки са обширни - там децата прекарват голяма част от дневния режим - на открито. Това дава възможност да се оптимизира двигателната им дейност през цялата година.

ДГ №154 "Сбъдната мечта" разполага и с база- филиал на адрес район Слатина ул. Кривина бл.73. Там се помещава една смесена група, като базата разполага със отделна занималня, помещение за спане, сервизни помещения и кабинет за медицински специалист.

Вижте повече за ДГ № 154 "Сбъдната мечта" на: http://dg-154.com/

 

През учебната 2023/2024 година в детската градина ще функционират пет групи, както следва:

Една група - набор 2020 г.

Една група - набор 2019 г.

Една групи - набор 2018 г.

Една  групи - набор 2017 г.

Една смесена група- на адрес:

район Слатина ул. Кривина бл.73- филиал на ДГ №154

 

Г Р А Ф И К


НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

НА ДЕЦАТА В ДГ №154 ”Сбъдната мечта“

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2023 г.

Записването по документи ще се осъществява след излизане на разултатите от проведените класирания в сградата на ДГ №154 "Сбъдната мечта" на ул. Слатинска №60 всеки работен ден от 09:30 - 16:00 ч.

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Заявление по образец, който се получава на място в детската градина;
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал;
 3. Лична карта на родителите;
 4. Официален документ от работодател (служебна бележка), удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи по трудово или служебно правоотношение. Документът следва да съдържа изх.№ (след датата на класирането), мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;
 5. Копие от трудова книжка и оригинал на трудова книжка.
 6. За самоосигуряващи се родители - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП;

При записване родителят се запознава с: 

 1. Правилника за дейността на ДГ № 154 "Сбъдната мечта"
 2. Списък на медицинските изследвания за постъпване от м.септември

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

  - При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.           

Директор: Галя Алексиева