ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Мисия и цели

 

МИСИЯ 

       ДГ 154 „Сбъдната мечта” да бъде педагогически целенасочено пространство за игра, познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото. 


ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

   ДГ 154 “Сбъдната мечта” да бъде:

  • Предпочитан партньор и желана среда за обучение, възпитание и отглеждане на деца от предучилищна възраст, като първи етап от единна социално – педагогическа система „детска градина – начално училище”. 
  • Ценна подготвена среда за реализиране на целите на свременното предучилищно образование.
  • Отворена система за публично социално присъствие и център за партниране на субекти.
  • Център за интелектуализация, прагматизъм и успех в индивидуален и екипен план. 

ЦЕЛ 

  • Културни и социални компетенции за интегриране, диалог и толерантност.
  • Природосъобразни компетенции, ориентиране в природния свят и за отговорно поведение в него.
  • Математически представи и умения- за осъзнаване на логически връзки в прагматически план.
  • Конструиране и технологии– спестовност и икономичност в приложно – практически и технически план.
  • Компетенции за активност в съвременна медийна среда – коопериране, спортуване и релаксиране.
  • Комуникация, включително и на чужд език